logo

Zestawienie bilansowe: Sprawozdanie na dany dzień

Zapisz salda każdego z kont w kolejności: najpierw konta zasobów, a potem konta długów. Zauważ, że konta zasobów (aktywów) mają salda debetowe, a konta długów (pasywów) mają salda kredytowe. Sprawdź teraz obliczenia. Czy zasoby równe są długom? Odejmij sumę zapisów po stronie Ma kont aktywnych od sumy zapisów pó stronie Winien kont aktywnych. Następnie odejmij sumę zapisów po stronie Winien kont pasywnych od sumy zapisów po stronie Ma kont pasywnych. Czy saldo debetowe wszystkich zasobów (aktywów) równa się saldu (kredytowemu) wszstkich długów (pasywów)? Odpowiedź jest twierdząca w przypadku poprawnego wykonania czynności. Powinna ona być twierdząca niezależnie od tego kiedy wykonujemy bilans zasobów i długów dla wszystkich kont dziennika. Zestawienie bilansowe jest podstawowym sprawozdaniem tworzonym przez księgowych, uwzględniającym salda poszczególnych kont w Polsce. Zwykle zestawiają oni najpierw zasoby lub konta aktywów rozpoczynając od majątku trwałego, w skład którego wchodzą: rzeczowe składniki (grunty, budynki, budowle, maszyny, środki transportowe, wyposażenie), wartości niematerialne i prawne (koncesje, patenty, licencje itp.) oraz składniki finansowe (udziały w obcych przedsiębiorstwach, długoterminowe papiery wartościowe i udzielone długoterminowe pożyczki itp.). Następnie zestawia się majątek obrotowy, na który składają się: Zapasy (materiały do produkcji, produkcja nie zakończona, produkty gotowe, towary). Należności. Są to kwoty pieniężne należne jednostce gospodarczej od osób trzecich (prawnych i fizycznych) głównie z tytułu sprzedaży produktów gotowych, towarów, robót i usług. Należności występują zwykle wówczas, gdy moment sprzedaży nie pokrywa się z momentem otrzymania zapłaty. Krótkoterminowe papiery wartościowe. Zalicza się do nich papiery wartościowe, których termin zapłaty przypada w okresie do roku od daty na jaką jest sporządzone sprawozdanie bilansowe . Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Są to wydatki jednostki, które zaliczone będą do kosztów uzyskania przychodów w przyszłych okresach obrachunkowych. Wartość pieniężna każdego rodzaju zapasów stanowi koszt aktywów zakupionych i istniejących dotychczas jako pozycje inwentaryzacyjne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał