logo

Wydatki budżetu państwa

Państwo, tak jak dobry ojciec, stale wyciąga sakiewkę, aby wspomóc swoje dzieci (czyli społeczeństwo). Przede wszystkim finansuje te instytucje, które są niezbędne dla społeczeństwa, ale nie działają na zasadach komercyjnych, jak np. wojsko, policja, szkolnictwo. Poza tym dotuje różne cele (np. projekty wspomagane przez Unię Europejską) oraz wspomaga finansowo tych, którzy z racji choroby, niedołężności czy też ogólnej niezaradności życiowej nie są w stanie się sami utrzymać. Główną pozycje budżetu państwa po stronie wydatkowej stanowią tzw. wydatki sztywne, czyli odpowiednik wydatków rodziny na czynsz i inne opłaty. Wydatki sztywne budżetu państwa to przede wszystkim wydatki na obsługę długu zagranicznego (czyli z banków komercyjnych) oraz długu publicznego, czyli zaciągniętego u obywateli. Państwo wprawdzie jako wiarygodny dłużnik nie ma kłopotów ze sprzedażą wyemitowanych przez siebie obligacji, ale musi znaleźć pieniądze na odsetki stanowiące różnicę między ceną wykupu dotychczasowych obligacji, a ceną zakupu nowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: