logo

Typy jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z przepisami ustawy o pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się do niej działalność wytwórczą, budowlaną, usługową i handlową prowadzoną w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego taką działalność.

Podmiotami tymi mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne me posiadające osobowości prawnej

Osobą fizyczną jest każdy człowiek. Działalność gospodarczą mogą prowadzić osoby posiadające zdolność do czynności prawnych. Oznacza ona zdolność do wywoływania swoim zachowaniem skutków prawnych poprzez nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

Osobami prawnymi są spółki kapitałowe tzn. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz spółki z udziałem obcego kapitału (joint-venture) – zawiązane w oparciu o kodeks handlowy, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze. Osoby prawne są to jednostki organizacyjne, którym przepisy prawa nadały zarówno osobowość prawną jak i zdolność do czynności prawnych. Wspólnicy spółek nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki. Sama spółka za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

Jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej $ą między innymi: spółka cywilna, spółka jawna oraz spółka komandytowa. Za zobowiązania w spółce cywilnej i spółce jawnej odpowiadają wszyscy wspólnicy całym swoim majątkiem, natomiast w spółce komandytowej za zobowiązania odpowiada przynajmniej jeden wspólnik. Kodeks handlowy nie uznaje spółki jawnej i komandytowej za osobę prawną, ale zgodnie z nim mogą one nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozwanymi. Spółka cywilna działa w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał