logo

Konta okresowe

Istnieje cały zestaw kont używanych do streszczenia informacji nawiązującej do powstania i podziału dochodów za dany okres. Oznaczane są one jako „przychód”, „koszt uzyskania przychodów”, „techniczny koszt wytworzenia”,”koszty handlowe”, „koszty ogólne zarządu”, „straty nadzwyczajne” oraz „zyski nadzwyczajne”.

Przychody. Przychody to przede wszystkim ceny sprzedaży pomnożone przez ilość sprawianych produktów w ciągu jakiegoś okresu (zwykle roku).

Koszt uzyskania przychodów. Jest to przede wszystkim koszt techniczny wytworzenia sprzedanych w okresie sprawozdawczym produktów gotowych (wartość w cenach nabycia zużytych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, koszt wynagrodzeń za pracę oraz inne koszty dające się bezpośrednio zaliczyć do wartości wytwarzanych produktów, powiększony o ogólne koszty wytworzenia (np. wydziałowe), powiększony o poniesione koszty handlowe i koszty sprzedaży oraz koszty ogólne zarządu.

Straty nadzwyczajne i zyski nadzwyczajne. Są to operacje, które nie dają się zaplanować, gdyż nie wynikają z procesu produkcyjnego, a które wpływają na wynik finansowy (zysk lub stratę) np. skutki zdarzeń losowych, koszty zaniechanej produkcji, niezawinione niedobory i szkody oraz nadwyżki aktywów itp.

Wynik finansowy (zysk lub strata). Rozróżnia się kilka pojęć wyniku finansowego:

Wynik finansowy działalności gospodarczej (zysk operacyjny lub strata operacyjna). Jest to różnica między przychodami jednostki a kosztami uzyskania przychodów. Różnica dodatnia to zysk operacyjny, a ujemna to strata operacyjna.

Wynik brutto (zysk brutto lub strata brutto). Jest to wynik finansowy działalności gospodarczej powiększony o zyski nadzwyczajne oraz pomniejszony o straty nadzwyczajne.

  • Wynik finansowy netto (zysk netto lub strata netto). Zysk netto jest to zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy i ewentualne inne obowiązkowe odpisy z zysku roku bieżącego, natomiast strata netto jest to strata brutto powiększona o ewentualne obowiązkowe zwiększenie straty.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał