logo

DOKONUJĄC ANALIZY

Dokonując analizy literatury dotyczącej internatów szkolnych, krytycznie ustosunkowano się do tej części pracy F. Corteza, którą on nazwał modelem internatu, odpowiadającym, jego zdaniem, wymogom współczesnego życia. Jednak niektóre propozycje tam zawarte wydają się godne podkreślenia, a mia­nowicie : włączanie do życia internatu elementów życia rodzinnego, stwarzanie warunków zapewniających właściwy rozwój psychiczny wychowanków od­rzucanie z koncepcji internatu zbytnich rygorów powodujących schematyzm życia, dbałość o indywidualny rozwój zainteresowań wychowanków oraz przy­jęcie w całym procesie wychowania w internacie zasady towarzyszenia wycho­wankom, a me ich pilnowania.Realizację tych ogólnie słusznych założeń pedagogicznych widzi cytowany autor głownie w zatrudnianiu w internacie dobrze przygotowanych wycho­wawców jeśli to możliwe, par małżeńskich, oraz w organizacji grup wycho­wawczych na wzór rodziny. F. Cortez opowiada się za tworzeniem’ grup pionowych zróżnicowanych wiekowo i odejściem od, prawie powszechnie stosowanych, grup poziomych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał