logo

Aktywa i Pasywa

*Aktywa bieżące płynne – aktywa, których można natychmiast użyć do: płatności tj. gotówka, pieniądze na rachunkach bankowych, akcje i obligacje, które można sprzedać na giełdzie papierów wartościowych, płynne należności (środki pieniężne w rozrachunkach), wartość produkcji w toku i produktów gotowych z zapasów magazynowych oraz nakłady przyszłych okresów.

*Aktywa średnioterminowe – zalicza się do nich wartość środków transportowych, maszyn i urządzeń, innych środków technicznych jakimi dysponuje firma, wartość stada podstawowego zwierząt (zwierzęta hodowlane), papiery wartościowe trudne do sprzedania na giełdzie, należności płatne w terminie rocznym.

*Aktywa rzeczowe (nieruchomości, kapitał trwały) – to budynki, ziemia uprawna, grunty i tereny, który należą do firmy, inwestycje rozpoczęte i należności z tytułu zaliczek na inwestycje objęte umowami.

W Polsce zwykło się dzielić aktywa na: aktywa bieżące (inaczej środki obrotowe lub majątek obrotowy) oraz środki trwałe (majątek trwały), które obejmują w odniesieniu do systemu zachodniego zarówno aktywa rzeczowe jak i średnioterminowe.

Pasywa (zobowiązania) – mogą nimi być: dług (a więc to, co firma jest winna wierzycielom) lub kapitał własny (pieniądze wniesione przez akcjonariuszy). Pasywa można podzielić na:

Pasywa bieżące – obejmują bieżące zobowiązania handlowe i produkcyjne, naliczone podatki, czynsze dzierżawne, kredyty i pożyczki krótkoterminowe (poniżej 1 roku) oraz bieżące raty kredytów i pożyczek średnio- i długoterminowych.  Pasywa średnioterminowe – obejmują zobowiązania odroczone płatne w następnym roku, z tytułu kredytów i pożyczek na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu technicznego, środków transportowych, zwierząt hodowlanych. Pasywa długoterminowe – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, z których finansowane są aktywa rzeczowe, a więc ziemia i nieruchomości trwałe. Nie należy tutaj brać pod uwagę rocznej spłaty zobowiązania długoterminowego, bowiem została ona zakwalifikowana do zobowiązań bieżących.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu, znajdziesz tutaj informacje dotyczące finansów i rachunkowości. Prowadzenie bloga to jedna z moich pasji, dlatego staram się tu często coś nowego wrzucać! Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tu zamieszczam i będziesz często do mnie zaglądał