//////
Gru
14
2016

FRANCJA

We Francji, tak jak i w innych krajach europejskich, zmiana funkcji społecznej i pedagogicznej internatów następuje zbyt wolno w stosunku do oczekiwań rodziców, a przede wszystkim młodzieży korzystającej z tych instytucji. Wiele internatów, jak pisze J. Selosse, tkwi jeszcze w tradycji wychowawczej epoki napoleońskiej, krytykowanej od dawna przez współ­czesnych pedagogów.Już w 1887 r. J. Stegg pisał: „W internacie nie ma miejsca na indywidualną inicjatywę, na odpowiedzialność, na ćwiczenie woli, na swobodne działanie. Wszystko jest wyznaczone i skalkulowane. To więcej niż koszary, bo w koszarach żołnierze mają wolne na czas przepustki, e. tu nie . Pedagog ten domagał się reformy internatu i uczynienia z niego instytucji bardziej humanistycznej i społecznej.

0
Gru
16
2014

Twoja firma a prawo

Rozpoczynając nowe przedsięwzięcie na własne ryzyko należy wziąć pod uwagę wiele prawnych wymogów, które należy bardzo szybko poznać. Są to: zasady wynagrodzeń, składki ZUS, płacenie podatków, ubezpieczenie firmy.

Trzeba również uwzględnić inne aspekty prawne niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej jak np. uzyskanie pozwolenia na budową, dostosowanie swojej działalności do wymogów Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH) oraz Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (PISiPAR), znajomość przepisów dotyczących eksportu i importu produktów rolniczych i spożywczych, w tym zwłaszcza niezbędne świadectwa zdrowia i pochodzenia zwierząt (Zakład Higieny Weterynaryjnej), świadectwa fitosanitarne (Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin), świadectwa standaryzacyjne (Centralny Inspektorat StandaryzacjiCIS), świadectwa dopuszczające do obrotu towary importowane (Państwowa Inspekcja Sanitarnadawny Sanepid), zezwolenia indywidualne Ministra Rolnictwa na przywóz zwierząt i produktów rolniczych, posiadanie jednolitego dokumentu administracyjnego SAD przy eksporcie produktów, cla, opłaty wyrównawcze, podatek graniczny itp.

0
Gru
16
2014

Przepisy prawne do prowadzenia firmy

Wiele przepisów prawnych wprowadzono po to, by chronić interes społeczeństwa lub pewnych grup społecznych. Niektóre z nich dobrze ochraniają całą ludność, inne zaś nie dopuszczają do konkurencji między pewnymi grupami.

0
Gru
16
2014

Kredyt jest formą sprzedaży

Będąc przedsiębiorcą masz przewagę przy staraniu się o kredyt w postaci kapitału. Ilość zakupionego towaru, którego zapłata zależy od pierwszej sprzedaży i inne podobne sytuacje, zwiększają możliwości małej firmy na wzrost i rozwój w warunkach konkurencyjności. Zarządzając małą firmą i rozpoczynając działalność potrzebujesz nieco porad w zakresie kredytu. Na przykład 5 miesięcy po kryzysie opisanym w tym rozdziale Phil zamknął działającą przez rok firmę z wysokim procentem należności spłacanym przez farmerów, którzy sporządzali deklaracje podatku dochodowego na bazie gotówki. Phil spłacił szybko dostawcę i zaczął ubiegać się o wyższą linię kredytową, aby przygotować się do następnego okresu kredytowego, letnio-jesiennego. Kredyt jest formą sprzedaży korzystną dla wzrostu działalności, ale może też narazić firmę na straty. Ważne jest właściwe zarządzanie kredytem w instytucjach udzielających kredytu. Istnieją linie kredytowe i osoby badające kredyt, pomocne w kontrolowaniu ryzyka. Brak polityki kredytowej może natomiast okazać się najbardziej korzystny przy zakładaniu małej firmy. Wiele firm obecnie funkcjonuje na bazie gotówki, a wiele innych akceptuje „karty bankowe”, zostawiając decyzje kredytowe bankom.

0
Gru
16
2014

Rodzaje Leasing-u

Inną formą odnawialnego kredytu są detaliczne rachunki kredytu otwartego, gdzie dokonywane są regularne płatności a kredyt jest dostępny do pewnej wielokrotności płatności.

Leasing – jest rodzajem kredytu rzeczowego polegającego na okresowym umożliwieniu korzystania za stosowną opłatą z określonego dobra materialnego, głównie inwestycyjnego, bez konieczności jego nabycia. Zasadniczo rozróżnia się dwa typy leasingu:

Leasing operacyjny (eksploatacyjny) – polega na czasowym udostępnieniu przez właściciela (lessor) maszyny lub urządzenia użytkownikowi (lessec) i zabrania go z powrotem po tym okresie.

Leasing finansowy (kapitałowy) – jest leasingiem, w którym po upływie umownego okresu użytkowania, wydzierżawiona maszyna czy urządzenie przechodzi na własność użytkownika.

0
Gru
16
2014

Bankowe karty kredytowe

Bankowe karty kredytowe. W USA i krajach zachodnich Europy, a także ostatnio w Polsce wykorzystywane są przy zakupach bankowe karty kredytowe. Są to plastikowe, osobiste, magnetyczne karty wydane przez bank, agencję lub inną instytucję, za pomocą których możemy dokonywać zakupów do określonej górnej sumy (limit kredytu) lub podejmować gotówkę z automatu bankowego. „Plastikowepieniądze” uznawane są przez coraz więcej firm i sklepów. Za opłatą bank drukuje karty i przesyła rachunki swoim klientom co miesiąc. Właściwa spłata nie kosztuje klienta nic ponad jej sumę, ale jeśli jest ona tylko częściowa płaci on 1-1,5 % miesięcznie jako opłatę za średni bilans dzienny Korzyści firmy są dwojakie: kredyt płaci ktoś inny i ktoś inny zajmuje się jego dokumentacją. Koszt firmy to odsetki z każdej transakcji pobierane przez bank. Kredyt odnawialny (rewolwingowy). Zdolność kredytowa firmy jest w zasadzie odnawialna, stąd kiedy kredyt zostaje spłacony może być ona użyta powtórnie. Kredyty zaciągnięte za pomocą karty kredytowej są formą kredytu odnawialnego, ponieważ pożyczkobiorcy mogą dokonywać minimalnych spłat lub spłacić całość pod koniec okresu rozliczeniowego pod warunkiem, że zmieszczą się w granicach kredytu.

0
Gru
16
2014

Kredyty średnio- i długoterminowe

Przy kredytach średnio- i długoterminowych ocena zdolności kredytowej musi obejmować co najmniej jeden rok poprzedzający udzielenie kredytu oraz kolejne lata aż do całkowitej jego spłaty. Ocena taka winna zwykle zawierać:

 • rachunek wyników czyli projekcję zysku wraz z jego podziałem jako podstawowego miernika zdolności firmy do spłaty kredytu,

 • bilans firmy obrazujący stan i rozwój majątkowy firmy,

 • rachunek przepływów środków pieniężnych pokazujący możli­wość terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami,

 • sprawozdawczy i projektowany rachunek kosztów produkcji. Trzeba również pamiętać, że oprócz planu biznesu zawierającego dobrze przygotowany plan marketingowy i analizę finansową przedsięwzięcia bank wymagał będzie co najmniej dwukrotnego zabezpieczenia kredytu.

0
Gru
16
2014

Przypadek zaplanowanego rozstania się z firmą II

Aby zmniejszyć wstępne wydatki Ted planował zainstalować swe biuro w piwnicy i zatrudnić tylko jednego pracownika do czasu wzrostu obrotów. Wówczas mógłby poświęcić więcej czasu na samą sprzedaż. Decyzja o rodzinnej firmie rozwiązała tylko częściowo problem lokalizacji. Pozostało znaleźć miejsce na bezpieczne składowanie substancji chemicznych i sprzętu technicznego. Zdecydowali, że firma w której Ted pracował nie może się dowiedzieć o ich planach, bo zostałby on natychmiast zwolniony i pozbawiony w ten sposób stałego dochodu. Powstał też problem zdobycia klientów dla nowej firmy. Było za późno na zgłoszenie firmy do nowego Katalogu Firm, więc musieli zaplanować coś innego. Jedyną możliwość stanowiło skontaktowanie się z klientami, z którymi Ted pracował przez ostatnie 5 lat. Mógł zaproponować im dalszą współpracę ale już z jego prywatną firmą. Oboje zdecydowali się przeznaczać określony procent z każdej sprzedaży na promocję firmy po wykorzystaniu wstępnego budżetu reklamowego. To byłby sposób na połączenie dochodów z reklamą i ułatwienie zaplanowania przepływu gotówki. Zdawali sobie jednak sprawę, że potrzeby są o wiele większe niż posiadany budżet reklamowy. Wrócimy do przykładu Mary i Teda przy omawianiu projektu przepływu gotówki. Teraz przyjrzyjmy się innemu przykładowi.

0
Gru
16
2014

Spółki

Spółki są zakładane przez wsnólników poprzez zawarcie umowy na piśmie, zwanej umową spółki. Pisemna umowa spółki powinna jasno precyzować następujące sprawy: cel zawiązania spółki, rodzaj planowanej działalności, nazwę i siedzibę spółki, obowiązki każdego ze wspólników, ilość czasu jaki każdy ze wspólników powinien poświęcić na pracę w firmie, czas trwania spółki – jeśli jest on ograniczony, wysokość kapitału założycielskiego, ilość i wysokość udziałów poszczególnych wspólników oraz czy wspólnik może mieć jeden, czy też większą ilość udziałów, podział zysków, okoliczności w jakich umowa może zostać rozwiązana oraz datę i miejsce zawarcia umowy. 

0
Gru
16
2014

Motywacja

Motywacja jest to bodziec dla naszego postępowania – dla emocji, pragnień, potrzeb fizycznych, które powodują, że zaczynamy działać. Kiedy jesteśmy głodni – sięgamy po jedzenie. Gdy zaskoczy nas burza – szukamy schronienia. Są to typowe przykłady motywacji fizycznej. Gdy jesteśmy załamani i potrzebujemy czyjejś pomocy zwracamy się z naszym problemem do kogoś komu ufamy, licząc, że osoba ta nas zrozumie, da dobrą radę. Jest to motywacja emocjonalna. Przyczyny motywacji są bardzo złożone i nie jest naszym zadaniem przedstawianie na ten temat różnych teorii.

Najważniejsze jest to, abyś ty zdawał sobie sprawę co jest źródłem twojej motywacji i motorem twojego działania.

Pomyśl na początek o twoich oczekiwaniach. Zastanów się nad poniżej umieszczoną listą. Może ona pomoże ci w zdefiniowaniu tego, co chcesz osiągnąć.

 • Pieniądze

 • Dobra materialne

 • Uznanie

 • Władza

 • Szacunek

 • Osobista satysfakcja

 • Poczucie osiągnięcia celu

0
Gru
14
2016

TRADYCYJNE WYOBRAŻENIE

Liczne internaty powstawały i funkcjonują nadal w miastach będących siedzibami biskupów, wyższych szkół z wydziałami filozoficzno- teologicznymi i uniwersytetami. Stąd też spotkać się można z dość tradycyjnym wyobrażeniem na temat wychowania w internacie, wyrażających się w takich pojęciach, jak izolacja, homogeniczność, przecenianie roli regulaminu w życiu wychowanków. Ową izolację zachowują przede wszystkim internaty posiada­jące własne szkoły. Przeistaczają się one w malutkie miejscowości, w których wykluczony jest wpływ otoczenia i rodziców. Internaty takie starają się za­chować wyznaniową jedność, są najczęściej zakładami dla jednej płci i przyj­mują uczniów jednej szkoły.

0
Gru
14
2016

ZASPOKOJENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH

Celem ich było zaspokojenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży, pomoc opieka w procesie kształcenia oraz przygotowanie wychowanków do samo­dzielnego życia w społeczeństwie. Te same zadania przypisuje się internatom współcześnie, uległy natomiast zmianom treści tych zadań i sposoby ich reali­zacji. Zmieniało się nazewnictwo zakładów spełniających funkcje internatów wynikało ono przede wszystkim ze stosowanej w danym czasie terminologii pedagogicznej, istniejącego ustroju szkolnego oraz zadań jakie miały one speł­niać. A. Knoop podaje następujące nazwy: Internat, Landschulheim, Landerziehungsheim, Heimschule, Pedagogium, Kolleg, Wohnschule, W Niemczech przeważały internaty wyznaniowe prowadzone przez zakony lub osoby duchowne. Na przełomie XIX i XX w. w Bawarii było 63% inter­natów katolickich.

0
Gru
14
2016

WYCHOWANIE W INTERNACIE

Wycho­wanie w internacie jest tylko częściową kontynuacją i uzupełnieniem procesu wychowania w rodzinie, co wynika z odmiennej struktury organizacyjnej i założonych celów.W okresie powojennym nie odpowiadały potrzebom społecznym trady­cyjne, wojskowe formy pracy, przestarzałe struktury organizacyjne, wyraźnie zunifikowane w 1942 r. statuty i regulaminy dla internatów. Powstała więc potrzeba zmodernizowania internatów tak w aspekcie pedagogicznym, j;ik i socjologicznym, kulturowym oraz politycznym.Problemami tymi zajęli się przede wszystkim A. Knoop i W. Neubig, prowadząc badania głównie na obszarze Bawarii. Pojęcie „internat” wpro­wadził do literatury niemieckiej (jako termin techniczny) von Schimmelpfeng w pracy pt. Handbuch der Erziehunges und Unterrichtslehre fur hóhers Schulen. Internatami nazwano zakłady dla uczniów szkół podstawowych i śred­nich.

0
Gru
14
2016

NA KONCEPCJI INTERNATU

Na koncepcji internatu do XX wieku ciążyła przez długie lata tradycja zakładów wychowawczych szkół jezuickich i kadetów eskponująca nadal problem dyscy­pliny, uniformizmu, izolacji od społeczeństwa, a cele kształcące traktowano w znaczeniu pomnażania wiedzy faktograficznej kosztem rozwoju indywidu­alnej osobowości i uzdolnień wychowanków. Wiek XX przyniósł szereg publikacji poświęconych internatom, ich nowym koncepcjom wychowaw­czym (F. Winkler)  i spowodował dalsze poszukiwania ich optymalnego modelu. Negatywne przejawy życia w internacie poddawane były ostrej krytyce (A. Burger). Podstawowym założeniem pedagogów była teza, że inter­nat nie jest, nie chce i nie może być instytucją zastępującą rodzinę.

0
Gru
14
2016

TRADYCJA INTERNATÓW W NIEMCZECH

Tradycja internatów w Niemczech, tak jak i w wielu innych krajach, sięga średniowiecza, kiedy powstawały bursy przyklasztorne, przygotowujące chłop­ców do stanu duchownego, później były to szkoły kadeckie. Internaty w tym okresie pod względem struktury organizacyjnej, programu wychowawczego i doboru wychowanków podporządkowane były przyszłemu zawodowi pod­opiecznych. Z biegiem czasu internaty uległy zróżnicowaniu, a ich liczba zwiększeniu i korzystali z nich uczniowie mieszkający z dala od siedzib szkół, którym rodzice pragnęli dać szersze wykształcenie. Przez długie lata internaty funkcjonowały w niezmienionej formie.

0
Gru
14
2016

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Pełną charakterystykę systemu internatów w Republice Federalnej Niemiec utrudnia przede wszystkim decentralizacja szkolnictwa, wynikająca z federa­cyjnej struktury państwa. Ustawa zasadnicza RFN reguluje tylko w zniko­mym zakresie problemy ustrojowe szkolnictwa i pozostawia je w kompetencjach dziesięciu rządów krajów związkowych. Tylko w artykule 7. wspomniana ustawa zastrzega sobie nadzór nad całokształtem szkolnictwa oraz określa ogólne zasady zakładania szkół prywatnych na całym obszarze RFN. Drugą przyczyną nie pozwalającą na pełny opis struktury organizacyjnej internatów jest brak literatury. Wyjątek stanowi tu Bawaria. Trudno jest również podać dokładną liczbę internatów w RFN, bowiem brak jest oficjalnego wykazu tych instytucji. Według A. Knoop ich liczba w drugiej połowie lat siedemdzie­siątych wynosiła około 380, natomiast w Bawarii, jak podaje W. Neubig, w 1965 r. było 312 internatów i mieszkało w nich 213689 dzieci, a więc mogło z nich korzystać co szóste dziecko w wieku szkolnym.

0