//////
Gru
14
2016

TRADYCYJNE WYOBRAŻENIE

Liczne internaty powstawały i funkcjonują nadal w miastach będących siedzibami biskupów, wyższych szkół z wydziałami filozoficzno- teologicznymi i uniwersytetami. Stąd też spotkać się można z dość tradycyjnym wyobrażeniem na temat wychowania w internacie, wyrażających się w takich pojęciach, jak izolacja, homogeniczność, przecenianie roli regulaminu w życiu wychowanków. Ową izolację zachowują przede wszystkim internaty posiada­jące własne szkoły. Przeistaczają się one w malutkie miejscowości, w których wykluczony jest wpływ otoczenia i rodziców. Internaty takie starają się za­chować wyznaniową jedność, są najczęściej zakładami dla jednej płci i przyj­mują uczniów jednej szkoły.

0
Gru
14
2016

ZASPOKOJENIE POTRZEB ŻYCIOWYCH

Celem ich było zaspokojenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży, pomoc opieka w procesie kształcenia oraz przygotowanie wychowanków do samo­dzielnego życia w społeczeństwie. Te same zadania przypisuje się internatom współcześnie, uległy natomiast zmianom treści tych zadań i sposoby ich reali­zacji. Zmieniało się nazewnictwo zakładów spełniających funkcje internatów wynikało ono przede wszystkim ze stosowanej w danym czasie terminologii pedagogicznej, istniejącego ustroju szkolnego oraz zadań jakie miały one speł­niać. A. Knoop podaje następujące nazwy: Internat, Landschulheim, Landerziehungsheim, Heimschule, Pedagogium, Kolleg, Wohnschule, W Niemczech przeważały internaty wyznaniowe prowadzone przez zakony lub osoby duchowne. Na przełomie XIX i XX w. w Bawarii było 63% inter­natów katolickich.

0
Gru
14
2016

WYCHOWANIE W INTERNACIE

Wycho­wanie w internacie jest tylko częściową kontynuacją i uzupełnieniem procesu wychowania w rodzinie, co wynika z odmiennej struktury organizacyjnej i założonych celów.W okresie powojennym nie odpowiadały potrzebom społecznym trady­cyjne, wojskowe formy pracy, przestarzałe struktury organizacyjne, wyraźnie zunifikowane w 1942 r. statuty i regulaminy dla internatów. Powstała więc potrzeba zmodernizowania internatów tak w aspekcie pedagogicznym, j;ik i socjologicznym, kulturowym oraz politycznym.Problemami tymi zajęli się przede wszystkim A. Knoop i W. Neubig, prowadząc badania głównie na obszarze Bawarii. Pojęcie „internat” wpro­wadził do literatury niemieckiej (jako termin techniczny) von Schimmelpfeng w pracy pt. Handbuch der Erziehunges und Unterrichtslehre fur hóhers Schulen. Internatami nazwano zakłady dla uczniów szkół podstawowych i śred­nich.

0
Gru
14
2016

NA KONCEPCJI INTERNATU

Na koncepcji internatu do XX wieku ciążyła przez długie lata tradycja zakładów wychowawczych szkół jezuickich i kadetów eskponująca nadal problem dyscy­pliny, uniformizmu, izolacji od społeczeństwa, a cele kształcące traktowano w znaczeniu pomnażania wiedzy faktograficznej kosztem rozwoju indywidu­alnej osobowości i uzdolnień wychowanków. Wiek XX przyniósł szereg publikacji poświęconych internatom, ich nowym koncepcjom wychowaw­czym (F. Winkler)  i spowodował dalsze poszukiwania ich optymalnego modelu. Negatywne przejawy życia w internacie poddawane były ostrej krytyce (A. Burger). Podstawowym założeniem pedagogów była teza, że inter­nat nie jest, nie chce i nie może być instytucją zastępującą rodzinę.

0
Gru
14
2016

TRADYCJA INTERNATÓW W NIEMCZECH

Tradycja internatów w Niemczech, tak jak i w wielu innych krajach, sięga średniowiecza, kiedy powstawały bursy przyklasztorne, przygotowujące chłop­ców do stanu duchownego, później były to szkoły kadeckie. Internaty w tym okresie pod względem struktury organizacyjnej, programu wychowawczego i doboru wychowanków podporządkowane były przyszłemu zawodowi pod­opiecznych. Z biegiem czasu internaty uległy zróżnicowaniu, a ich liczba zwiększeniu i korzystali z nich uczniowie mieszkający z dala od siedzib szkół, którym rodzice pragnęli dać szersze wykształcenie. Przez długie lata internaty funkcjonowały w niezmienionej formie.

0
Gru
14
2016

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Pełną charakterystykę systemu internatów w Republice Federalnej Niemiec utrudnia przede wszystkim decentralizacja szkolnictwa, wynikająca z federa­cyjnej struktury państwa. Ustawa zasadnicza RFN reguluje tylko w zniko­mym zakresie problemy ustrojowe szkolnictwa i pozostawia je w kompetencjach dziesięciu rządów krajów związkowych. Tylko w artykule 7. wspomniana ustawa zastrzega sobie nadzór nad całokształtem szkolnictwa oraz określa ogólne zasady zakładania szkół prywatnych na całym obszarze RFN. Drugą przyczyną nie pozwalającą na pełny opis struktury organizacyjnej internatów jest brak literatury. Wyjątek stanowi tu Bawaria. Trudno jest również podać dokładną liczbę internatów w RFN, bowiem brak jest oficjalnego wykazu tych instytucji. Według A. Knoop ich liczba w drugiej połowie lat siedemdzie­siątych wynosiła około 380, natomiast w Bawarii, jak podaje W. Neubig, w 1965 r. było 312 internatów i mieszkało w nich 213689 dzieci, a więc mogło z nich korzystać co szóste dziecko w wieku szkolnym.

0